REGULAMIN

Zapoznaj się z treścią i pomocnymi informacjami.

Strona główna » Regulamin sklepu

REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.eskorzane.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, jest Paweł Knap prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41 32-340 Wolbrom, posiadający nr NIP 637-204-42-96 oraz nr REGON 121539159, zwany dalej Sprzedający.
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów obuwia, galanterii skórzanej i akcesoriów („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.
 4. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie.
 5. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@eskorzane.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00, pod nr telefonu: + 48 698381813 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://eskorzane.pl/o-nas/kontakt/
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 7. Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania Towarów przez Konsumentów, tj. osoby fizyczne zawierające umowy sprzedaży Towarów niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. W celu korzystania ze sklepu internetowego i składania zamówień, niezbędne jest połączenie z siecią Internet i posiadanie konta poczty e-mail.
 4. Sklep internetowy działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Kupujący może złożyć zamówienia w dowolnym momencie, poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonaniu czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 5. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Konsument jest informowany o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. W celu złożenia zamówienia, Kupujący na stronie internetowej www.eskorzane.pl dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie ich do Koszyka, a następnie podanie danych: imię, nazwisko, adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy), adres e-mail, nr telefonu (opcjonalnie). Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności: przelew bankowy (płatność na rachunek bankowy Sprzedającego) lub płatność za pobraniem (płatność podczas odbioru przesyłki). Płatności przelewem bankowym należy dokonać po zawarciu umowy sprzedaży (po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego).
 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość, która stanowi umowę sprzedaży, zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy.
 9. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. ZASADY ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”).
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy:
  1. Przelew bankowy – wpłata bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego. Płatności należy dokonać po potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Dane do przelewu:

FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom
Nr konta 89 1050 1618 1000 0090 7987 1373

2.Za pobraniem – płatność podczas odbioru przesyłki.

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Sklep internetowy realizuje wyłącznie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupiony towar jest wysyłany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do czterech dni roboczych:

– od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji – płatność za pobraniem,

– po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego – płatność przelewem bankowym.

3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL, POCZTEX a ich aktualne koszty znajdują się na stronie ww.eskorzane.pl/dostawa-i-zwroty/

4. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić. Realizacja zamówień na kilka produktów może ulec wydłużeniu.

5. Towar wysyłany jest do kupującego wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny, lub na  życzenie faktura Vat zw).

6. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

7. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.

8. Towar przechodzi na własność konsumenta w  momencie odbioru przesyłki  od kuriera.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta): Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad sprawdzenie w taki sposób, jakby to było możliwe w sklepie stacjonarnym.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym z następujących sposobów:
  a. Wysyłając drogą elektroniczną wiadomość e-mail na adres kontakt@eskorzane.pl
  b. Wysyłając pismo na adres: FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom

z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia, znajdującego się pod linkiem: www.eskorzane.pl/dostawa-i-zwroty/  lub pismem sporządzonym we własnym zakresie.

   1. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (za pomocą e-mail), Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
   2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.
   3. Proszę zwrócić Towary na adres FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom, w oryginalnym opakowaniu, wraz z otrzymanym dowodem zakupu.
   4.  Kupujący ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Zwrot przez Kupującego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty poniesione na zakup towarów wraz z najtańszymi proponowanymi przez Sklep Internetowy kosztami przesyłki towarów nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów.
   6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
   7. Koszty zwrotu (pakowania, dostawy) zakupionych towarów ponosi Kupujący.

   VI. WYMIANA

   1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów klient ma prawo do wymiany Towaru na inny rozmiar lub model.
   2. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.
   3. Towar należy odesłać na adres FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom
   4. Wymieniony towar zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych.
   5. Koszty wymiany ponosi Kupujący.

VII. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy zgodnie z pkt 3 poniżej. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. paragon, rachunek, potwierdzenie przelewu itp.).
  3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres:  FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom, z dopiskiem „Reklamacja sklep internetowy”.
  4. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego:
   a)      oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
   b)      żądanie wymiany  Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
  5. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom danych osobowych zamieszczonych w formularzu zamówienia Towaru, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tego zamówienia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 4. Kupującemu przysługuje  prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest FPH JP Paweł Knap, ul. Leśna 41, 32-340 Wolbrom, tel. 698381813
 6. Podanie przez Kupujących danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Udostępnione przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim (z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów), ani nie będą wykorzystywane w innym celu, niż realizacja umowy sprzedaży towarów.
 8. Udostępnione przez Kupującego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży (zamówienie, wysyłka, okres trwania rękojmi).
 9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się również do danych osobowych zawartych w formularzu zwrotu oraz reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.eskorzane.pl, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  a)      zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  b)      możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  4. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  a)      Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,
  b)      Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.eskorzane.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.